Ochrona danych

Co to jest RODO?

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG). Po angielsku dokument nazywa się GDPR, czyli General Data Protection Regulation.

Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.

Nowe przepisy zostały przyjęte w formie rozporządzenia unijnego, co oznacza bezpośrednie stosowanie ich przez wszystkich przedsiębiorców, przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. RODO weszło zatem w życie bez konieczności implementacji polską ustawą. Wszystko w celu ujednolicenia zasad ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, co ułatwi stosowanie prawa przez podmioty o zasięgu międzynarodowym.

Trzeba mieć na uwadze, że RODO obejmuje także podmioty spoza Unii Europejskiej, oferujące swoje towary i usługi osobom przebywający w UE.

Regulacja weszła w życie 25 maja 2018 roku.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Captrain Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Dane do kontaktu

W Captrain Polska Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (IOD) nie został wyznaczony.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław lub przesyłając korespondencje na adres e-mail: biuro@captrain.pl

Komunikacja w Captrain Polska Sp. z o.o. odbywa się w formie wiadomości e-mail, wiadomością SMS, MMS, telefonicznie bądź listownie.


Obowiązek informacyjny

Captrain Polska Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust.2 RODO wypełnia obowiązek informacyjny dla poszczególnych kategorii osób fizycznych zamieszczając klauzule informacyjne na stronie: captrain.pl/index.php


 

  • Kandydaci do pracy, praktyki zawodowej, stażu
  • Partnerzy biznesowi